برای شرکت در همایش در سامانه ثبت نام کنید. هزینه ثبت نام برای ارسال مقاله به شرح ذیل می باشد: 

1. پژوهشگران و اعضای هیات علمی: مقاله اول 1000000 ریال و مقاله دوم و بیشتر 500000 ریال

2. دانشجویان: مقاله اول 500000 ریال و مقاله دوم و بیشتر 250000 ریال

3. شرکت کنندگان بدون مقاله: رایگان 

* در حال حاضر لینک واریز وجه فعال نیست و ثبت نام و ارسال مقالات بدون واریز وجه امکان پذیر است.