چهارشنبه 13 بهمن 1400
10:05 تا 10:10
سخنرانی
دکتر هادی بهرامی احسان
سخنرانی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
چهارشنبه 13 بهمن 1400
10:10 تا 10:15
سخنرانی
دکتر مجید سرسنگی
گزارش دبیر محترم علمی سمینار
چهارشنبه 13 بهمن 1400
10:15 تا 10:30
ارائه مقاله
دکترمحمدباقر قهرمانی / دکتر میترا علوی طلب
حق آزادی هنرمند و تکلیف مسئولیت اجتماعی
چهارشنبه 13 بهمن 1400
10:30 تا 10:45
ارائه مقاله
دکتر شیوا مسعودی
مسئولیت تئاتر در پرورش و تقویت رویکرد دیالوگ محور در میان مخطبان تئاتر
چهارشنبه 13 بهمن 1400
11:00 تا 11:15
ارائه مقاله
دکتر رحمت امینی / بهار سادات جمالی
کارکردهای تئاتر در مسیر توسعه مدنیت و شهروندی از منظر نظریه آموزشی انتقادی
چهارشنبه 13 بهمن 1400
11:15 تا 11:30
ارائه مقاله
مژگان حاجی زادگان / زرین زردار
نقش ارتباطی هنر پرفورمنس
چهارشنبه 13 بهمن 1400
11:30 تا 11:45
ارائه مقاله
امین محمدی
بررسی تاثیر رویکرد نظریه انتخاب از ویلیام گلاسر به منظور تقویت حس مسئولیت‌پذیری در بین کارگردان و بازیگر در تئاتر
چهارشنبه 13 بهمن 1400
11:45 تا 12:00
ارائه مقاله
مهدی امیری
اخلاقیات در تئاتر با نگرشی کوتاه به نمایشنامه آنیگونه
چهارشنبه 13 بهمن 1400
12:00 تا 12:15
ارائه مقاله
سید خدیجه جمالی/ سمیرا طلوعی
بررسی تلفیف دور روش درمانی واقعیت درمانی و تئاتر درمانی بر افزایش مسئولیت پذیری
چهارشنبه 13 بهمن 1400
12:15 تا 12:30
ارائه مقاله
پوپک عظیم‌پور
« نان و عروسک » الگویی مناسب برای تئاتر مسئولیت پذیر
چهارشنبه 13 بهمن 1400
12:30 تا 12:45
ارائه مقاله
ایرج افشاری
اقتصاد؛ شهر؛ تئاتر؛ شهروندی و مسئولیت پذیری زنجیره توسعه‌یافتگی
چهارشنبه 13 بهمن 1400
12:45 تا 13:00
ارائه مقاله
علیرضا هایل مقدم
واکاوی رویکرد مسئولیت پذیری در سیاست های کلان تئاتر مدرن ایران