زمان‌بندی اجرای برنامه ها

10:05 - 10:10

سخنرانی

سخنرانی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

دکتر هادی بهرامی احسان

 

 

10:10 - 10:15

سخنرانی

گزارش دبیر محترم علمی سمینار

دکتر مجید سرسنگی

 

 

10:15 - 10:30

ارائه مقاله

حق آزادی هنرمند و تکلیف مسئولیت اجتماعی

دکترمحمدباقر قهرمانی / دکتر میترا علوی طلب

 

 

10:30 - 10:45

ارائه مقاله

مسئولیت تئاتر در پرورش و تقویت رویکرد دیالوگ محور در میان مخطبان تئاتر

دکتر شیوا مسعودی

 

 

11:00 - 11:15

ارائه مقاله

کارکردهای تئاتر در مسیر توسعه مدنیت و شهروندی از منظر نظریه آموزشی انتقادی

دکتر رحمت امینی / بهار سادات جمالی

 

 

11:15 - 11:30

ارائه مقاله

نقش ارتباطی هنر پرفورمنس

مژگان حاجی زادگان / زرین زردار

 

 

11:30 - 11:45

ارائه مقاله

بررسی تاثیر رویکرد نظریه انتخاب از ویلیام گلاسر به منظور تقویت حس مسئولیت‌پذیری در بین کارگردان و بازیگر در تئاتر

امین محمدی

 

 

11:45 - 12:00

ارائه مقاله

اخلاقیات در تئاتر با نگرشی کوتاه به نمایشنامه آنیگونه

مهدی امیری

 

 

12:00 - 12:15

ارائه مقاله

بررسی تلفیف دور روش درمانی واقعیت درمانی و تئاتر درمانی بر افزایش مسئولیت پذیری

سید خدیجه جمالی/ سمیرا طلوعی

 

 

12:15 - 12:30

ارائه مقاله

« نان و عروسک » الگویی مناسب برای تئاتر مسئولیت پذیر

پوپک عظیم‌پور

 

 

12:30 - 12:45

ارائه مقاله

اقتصاد؛ شهر؛ تئاتر؛ شهروندی و مسئولیت پذیری زنجیره توسعه‌یافتگی

ایرج افشاری

 

 

12:45 - 13:00

ارائه مقاله

واکاوی رویکرد مسئولیت پذیری در سیاست های کلان تئاتر مدرن ایران

علیرضا هایل مقدم