- تبیین راهکارهای تحقق تئاتر مسئولیت­ پذیر

- کارکرد هنرهای نمایشی در تحقق دانشگاه اجتماعی و مسئولیت­ پذیر

- تبیین ضرورت هنرهای نمایشی در فرهنگ­ سازی و تاثیر بیشتر در جامعه

- کارکرد هنرهای نمایشی در بیان و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی

- تبیین نقش کنشگران تئاتر در مسائل اجتماعی

- دستیابی به ساختارهای قاعده ­مند در جهت کارکرد موثرتر هنرهای نمایشی در جامعه