کمیته علمی
مجید سرسنگی
دبیر کمیته علمی
دانشیار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: msarsangi [at] ut.ac.ir
حسین میرزایی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hmirzaee [at] ut.ac.ir
مصطفی مختاباد
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: mokhtabad [at] modares.ac.ir
محمدباقر قهرمانی
عضو کمیته علمی
دانشیار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mbgh [at] ut.ac.ir
محمدعلی خبری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی: khabari [at] qiu.ir
شهرام زرگر
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
پست الکترونیکی: zargar [at] art.ac.ir
کمیته اجرایی
امیرحسین حریری کاشانی
دبیر اجرایی همایش
دانشجوی دکتری پژوهش هنر
رئیس مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: a.hariri [at] ut.ac.ir