کمیته علمی

مجید سرسنگی

مجید سرسنگی

دبیر کمیته علمی
msarsangiut.ac.ir
دانشیار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
حسین میرزایی

حسین میرزایی

عضو کمیته علمی
hmirzaeeut.ac.ir
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مصطفی مختاباد

مصطفی مختاباد

عضو کمیته علمی
mokhtabadmodares.ac.ir
استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
محمدباقر قهرمانی

محمدباقر قهرمانی

عضو کمیته علمی
mbghut.ac.ir
دانشیار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
محمدعلی خبری

محمدعلی خبری

عضو کمیته علمی
khabariqiu.ir
عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
شهرام زرگر

شهرام زرگر

عضو کمیته علمی
zargarart.ac.ir
عضو هیات علمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

کمیته اجرایی

امیرحسین حریری کاشانی

امیرحسین حریری کاشانی

دبیر اجرایی همایش
a.haririut.ac.ir
دانشجوی دکتری پژوهش هنر
رئیس مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران