- رهیافت‌ها و الگوها در تئاتر مسئولیت ­پذیر

- ترویج اخلاق حرفه­ ای در نظام تولید و عرضه هنرهای نمایشی

- نقش آموزش در مسئولیت­ پذیری کنشگران تئاتر ایران

- سیاست گذاری فرهنگی و نقش آن در نهادینه­ سازی اخلاق و مسئولیت ­پذیری در تئاتر ایران